Wij verzenden CO2 neutraal!
woensdag 19.juni 2024

Afdruk

OCTOGONE GMBH
Mittlerer Weg 34
79424 Auggen
Tel : +49 (0)7631-805 89 0
Fax : +49 (0)7631-805 89 99
info@octogone.de

Ingeschreven in het handelsregister Freiburg HRB 300363
Verkoopbelasting ID: DE 142 476 616
Algemeen directeur: Robert Bruns
Verantwoordelijk voor de inhoud: Robert Bruns
Registratienummer Verpakkingsverordening DE2660768013710
Registratienummer WEEE 29463897

Meldings- en kennisgevingsverplichtingen overeenkomstig §18 ElektroG / artikel 2 van de kaderrichtlijn afvalstoffen:
https://tf6c4abf4.emailsys1a.net/c/128/3338757/3145/0/10324552/3833/212621/6e002d46ec.html

Disclaimer

1. inhoud van het online-aanbod
De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina’s te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder vermelding van persoonsgegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Log In

Contacteer ons

OCTOGONE GMBH
Mittlerer Weg 34
D-79424 Auggen

Tel : +49 (0)7631-805 89 0
Fax : +49 (0)7631-805 89 99
Website : www.octogone.de
E-mail : info@octogone.de