Wij verzenden CO2 neutraal!
woensdag 19.juni 2024

Gegevensbescherming

OPMERKINGEN OVER GEGEVENSVERWERKING
(download gegevensbescherming)

1. de naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming
Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking:

OCTOGONE GmbH,
Mittlerer Weg 34,
79424 Auggen, Deutschland,
Email: info@octogone.de,
www.octogone.de
Telefon: +49 (0)7631 – 80589-0
Fax: +49 (0)7631 – 80589-99

2. verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede de aard en het doel van die gegevens en het gebruik ervan
a) Wanneer u ons een opdracht geeft en/of een aanvraag bij ons indient, verzamelen wij de volgende informatie:

Aanhef, voornaam, achternaam,
Naam van het bedrijf
een geldig e-mailadres,
Adres, indien verschillend ook leveringsadres
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
Informatie die nodig is voor de verwerking en uitvoering van de bestelling

b) Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats,

om u als onze klant te kunnen identificeren;
om u een aanbod te doen in overeenstemming met uw verzoek,
om u passend te kunnen adviseren in het kader van de opdracht;
voor correspondentie met u;
voor de facturering;
voor de regeling van eventuele garantie- en aansprakelijkheidsclaims;
voor informatie over uitbreidingen van het assortiment

c) De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw verzoek en is overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSG-VO noodzakelijk voor de vermelde doeleinden voor de passende verwerking van de offerte/bestelling en voor de wederzijdse nakoming van de uit de bestelling voortvloeiende verplichtingen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat het contract niet wordt gesloten.

d) De door ons voor de verwerking en uitvoering van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens worden tot het einde van de wettelijke opslagplicht opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn de gegevens langer op te slaan conform artikel 6, lid 1 zin 1 letter c DSG-VO of u conform artikel 6, lid 1 zin 1 letter a DSG-VO toestemming hebt gegeven voor een langere opslag.

3. bekendmaking van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

4. rechten van de betrokkene
Je hebt het recht:

uw toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de wet op de gegevensbescherming (DSG-VO). Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van uw toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig art. 15 DSG-VO. De informatie omvat ook de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel en de duur van de opslag;
overeenkomstig art. 16 van de wet op de gegevensbescherming (DSG-VO) om de onmiddellijke correctie van onjuiste of aangevulde door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
overeenkomstig art. 17 DSG-VO om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen overeenkomstig art. 18 DSG-VO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSG-VO;
overeenkomstig art. 20 DSG-VO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, en
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSG-VO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot de hoofdzetel van ons bedrijf.

5. recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. f DSG-VO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSG-VO, mits daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar info@octogone.de met als onderwerp “Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens”.

Log In

Contacteer ons

OCTOGONE GMBH
Mittlerer Weg 34
D-79424 Auggen

Tel : +49 (0)7631-805 89 0
Fax : +49 (0)7631-805 89 99
Website : www.octogone.de
E-mail : info@octogone.de