Wij verzenden CO2 neutraal!
zondag 14.juli 2024

AGB

Algemene voorwaarden downloaden
(PDF, 330kb)

1. algemeen
In deze voorwaarden wordt OCTOGONE GMBH aangeduid als leverancier en de contractuele partner als koper. Alle leveringen en diensten van de leverancier zijn onderworpen aan deze voorwaarden en de aanvullingen die afhankelijk van het product van toepassing zijn. Indien geplaatste bestellingen niet uitdrukkelijk door de leverancier worden bevestigd, zijn deze voorwaarden van toepassing. Om de geldigheid van geheel of gedeeltelijk afwijkende voorwaarden te verkrijgen is een schriftelijke akkoordverklaring van de leverancier vereist. Alle door de Koper eenzijdig overeengekomen voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, die in strijd zijn met deze voorwaarden zijn ongeldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door de Leverancier. Door het plaatsen van een bestelling worden de hier vermelde voorwaarden zonder uitzondering aanvaard.

2. eigendomsrechten
De in de documenten van de leverancier vermelde producten dragen productnamen die handelsmerken van de leverancier zijn en mogen niet anderszins worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. Alle andere namen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. Het auteursrecht op alle afbeeldingen en de inhoud van het reclamemateriaal van de leverancier berust bij de leverancier en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel noch gedeeltelijk elders worden gebruikt.

3. informatie
Alle door de leverancier gepubliceerde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten uitgezonderd. Claims van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van de gepubliceerde informatie, of het nu gaat om prijs- en/of productinformatie, kunnen in geen geval geldend worden gemaakt.

4. prijsopgaven
Alle prijzen zijn nettoprijzen plus de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
GEMA vergoedingen zijn inbegrepen in onze prijzen. Aangezien het bedrag van deze vergoedingen momenteel wordt herzien in een arbitrageprocedure bij de DPMA, treffen wij voorzieningen. In principe vergoeden wij geen GEMA-vergoedingen.

5 Leveringen / Deelleveringen
Alle leveringen geschieden af fabriek Auggen op risico van de koper. De transportroute en de vervoerder worden door de leverancier bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De leverancier behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen, tenzij schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen.

6. levertijden
Door de leverancier opgegeven levertijden zijn planningsdata waaraan geen aanspraken kunnen worden ontleend, tenzij bindende levertijden schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd. Indien de leverancier een schriftelijk bevestigde bindende leveringstermijn niet kan nakomen, is de koper verplicht een door de leverancier schriftelijk te aanvaarden redelijke termijn toe te staan. Vertragingen in de levering als gevolg van vertragingen in de douane-inklaring, als gevolg van verkeerde routering van zendingen, door de in opdracht gegeven expediteurs / pakketdiensten zijn niet de verantwoordelijkheid van de verzender. Leveringen die om bovengenoemde redenen te laat aankomen, moeten niettemin worden aanvaard en volledig worden betaald.

7. verpakking
Verpakkingskosten zijn meestal in de vermelde prijzen inbegrepen.

8. weigering van aanvaarding / recht van omwisseling
De koper is in het algemeen verplicht de bestelde goederen te aanvaarden. Voor standaardproducten verleent de leverancier de afnemer een ruilrecht indien de te ruilen goederen franco huis worden geleverd, de verpakking duidelijk is voorzien van het door de leverancier aan de afnemer meegedeelde retournummer en zich in opnieuw verkoopbare, onberispelijke staat bevindt. Indien de goederen beschadigd of bevuild zijn, weigert de Leverancier in beginsel een omruiling. Indien de Leverancier ermee instemt de goederen te ruilen, verbindt de Koper zich ertoe in elk geval een ruilvergoeding van € 25,00 te betalen. Indien de Leverancier ermee instemt de door de Koper ter ruiling toegezonden goederen, die zich niet in een verkoopbare staat bevinden, in een verkoopbare staat te brengen en te ruilen, verbindt de Koper zich ertoe de hem door de Leverancier meegedeelde reparatiekosten te dragen. Indien de afnemer niet bereid is de gemelde reparatiekosten te dragen, geeft dit de leverancier het recht de omruiling te weigeren, de goederen op kosten van de afnemer te retourneren en € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Producten die speciaal voor een afnemer zijn vervaardigd, dit geldt met name voor de producten OCTO-flex en individueel bedrukte reclameartikelen en andere speciaal voor de afnemer vervaardigde producten, zijn uitgesloten van iedere omruiling, tenzij een gebrek aantoonbaar te wijten is aan de schuld van de leverancier.

9. productdefinities / specificaties
In beginsel is alleen de koper verantwoordelijk voor de ondubbelzinnige beschrijving van het door hem verlangde product. Specificaties die door de koper als basis voor de bestelling zijn gemaakt, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding als basis voor de bestelling door de leverancier. Indien door de leverancier monsters zijn vervaardigd op basis van de specificaties en ter controle aan de afnemer zijn voorgelegd, gelden deze monsters als basis voor de bestelling en vervangen zij alle eerder door de afnemer aangekondigde specificaties. Indien meerdere monsters aan de koper zijn voorgelegd, geldt het laatst voorgelegde monster als laatste geldige basis voor de uitvoering van de opdracht en vervangt het alle voorgaande monsters en specificaties. De leverancier behoudt zich het recht voor van een monster af te wijken om productietechnische redenen.

10. kleurweergave
Om technische redenen worden alle metingen aan de bedrukte zijde verricht. De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om binnen een oplage wijzigingen in de kleurweergave aan te brengen ten gevolge van toleranties in het substraat.

11. kleurafwijkingen
In vergelijking met een papieren proef zijn de verschillende procédés (proef met inkt op papier, druk met UV-inkt op plastic) geen reden tot klagen.

12. Verwerking
Door het samenvoegen van verschillende stoffen met verschillende toleranties kunnen er, afhankelijk van de aard van het product, ondanks de grootste zorgvuldigheid lichte resten achterblijven op de randen van het product, die geen reden tot klacht vormen.

13. eigendomsvoorbehoud

Log In

Contacteer ons

OCTOGONE GMBH
Mittlerer Weg 34
D-79424 Auggen

Tel : +49 (0)7631-805 89 0
Fax : +49 (0)7631-805 89 99
Website : www.octogone.de
E-mail : info@octogone.de